• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Slanská Huta

…................................................................................................................

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

z v o l á v a m

 zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute

 volebného obdobia 2018 - 2022,  ktoré sa uskutoční

dňa 15.01. 2020 (v stredu) o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Obce Slanská Huta.

Program :

1.   Otvorenie zasadnutia.

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.   Schválenie programu zasadnutia.

4.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

5.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.

6.   Schválenie rozpočtu obce na rok 2020.

7.   Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2020.

8.   Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Slanská Huta za rok 2018.

9.   Určenie výšky dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ pôsobiacich mimo územia obce

      na  rok 2020.

10. Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.

11. Rôzne

12. Záver

                              

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                  ......................................

                                                                                                         Martina Urbanová

                                                                                                             starostka obce

V Slanskej Hute dňa 12.01.2020

Zoznam aktualít

OZNAM - VSD
OZNAM - ZŠ Slanec
Oznam - podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Oznam o školení a čerpaní dovolenky
Zvozový kalendár na rok 2020
Výzva na výrub stromov
Africký mor ošípaných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Voľby do NR SR
Úradné hodiny OÚ počas sviatkov
1 2 3 4 [>]