• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slanská Huta

Uznesenie č.  43/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Slanská Huta  v súlade s §18a  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

        A/ Vyhlasuje

 deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Slanská Huta , a to 13.12. 2019  o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Slanskej Hute / v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva/

Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

B/ Schvaľuje

pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 0,05 úväzku

C/ Určuje

1. náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Slanská Huta :

1.1 Osobné údaje: – meno, priezvisko, titul – dátum narodenia – bydlisko  – kontaktné

      údaje (mail, telefón)

1.2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie

1.3. Prax v samospráve (počet rokov a pozície), prax v kontrole

1.4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstve v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

1.5.Absolvované vzdelávania so zameraním na úsek kontroly

Termín predloženia prihlášok s prílohami: do 29.11.2019, do 12:00 hod.

Adresa doručenia prihlášky:

Obec Slanská Huta, Obecný úrad Slanská Huta 68, 044 17 Slanec

Kandidát zadnú stranu obálky označí textom  „Voľba hlavného kontrolóra -  neotvárať“

Súčasťou prihlášky sú:

  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície,
  • overená fotokópia dokladu o vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom 22.12.2019

3. Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce: tajným hlasovaním, zakrúžkovaním kandidáta.

Zoznam aktualít

OZNAM - VSD
OZNAM - ZŠ Slanec
Oznam - podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Oznam o školení a čerpaní dovolenky
Zvozový kalendár na rok 2020
Výzva na výrub stromov
Africký mor ošípaných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Voľby do NR SR
Úradné hodiny OÚ počas sviatkov
1 2 3 4 [>]