• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva


Starostka obce Slanská Huta

…................................................................................................................

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

z v o l á v a m

 zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute

 volebného obdobia 2018 - 2022,  ktoré sa uskutoční

dňa 03.10. 2019 (vo štvrtok) o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Obce Slanská Huta.

Program :

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Schválenie programu zasadnutia.

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

5. Návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019

6. Smernica č. 4/2019 k rozúčtovaniu nákladov za služby spojené s užívaním bytu

7. Smernica č. 5/2019 k rozúčtovaniu nákladov za služby spojené s užívaním bytu

8. Rôzne

9. Záver

                              

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                  ......................................

                                                                                                         Martina Urbanová

                                                                                                             starostka obce

V Slanskej Hute dňa 30.09.2019

Zoznam aktualít

OZNAM - VSD
OZNAM - ZŠ Slanec
Oznam - podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Oznam o školení a čerpaní dovolenky
Zvozový kalendár na rok 2020
Výzva na výrub stromov
Africký mor ošípaných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Voľby do NR SR
Úradné hodiny OÚ počas sviatkov
1 2 3 4 [>]