• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva


Starosta obce Slanská Huta

…................................................................................................................

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

z v o l á v a m

 zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute

 volebného obdobia 2018 - 2022,  ktoré sa uskutoční

dňa 30.06. 2019 (v nedeľu) o 14.00 hod. v sále kultúrneho domu Obce Slanská Huta.

Program :

1.Otvorenie zasadnutia.

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.Schválenie programu zasadnutia.

4.Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

5, Záverečný účet Obce Slanská Huta za rok 2018

6. Diskusia

7. Záver

                              

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                  ......................................

                                                                                                         Martina Urbanová

                                                                                                             starostka obce

V Slanskej Hute dňa 27.06.2019

Zoznam aktualít

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Projekt - Kalamitné drevo pomáha
Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
Regionálna veterinárna a potravinová správa - upozornenie
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slanská Huta
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Voľby do NR SR
Oznámenie o zastvení predaja mlieka
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Oznam - MUDr. Marciová
1 2 ... 21 [>]