• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Starosta obce Slanská Huta

…................................................................................................................

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    z v o l á v a m

 Ustanovujúce  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute

 volebného obdobia 2018 - 2022,

  ktoré sa uskutoční

dňa 08. 05. 2019 (v stredu) o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program :

1.Úvodné náležitosti:

  1. otvorenie zasadnutia
  2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. oznámenie výsledkov volieb do obecného zastupiteľstva obce a odovzdanie osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  4. zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva
  5. príhovor starostky obce

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

3. Poverenie poslanca  obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia                 

    obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.1 a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o

    obecnom zriadení.

4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.

5. Určenie zástupcu starostu obce.

6. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

7. Rôzne

8. Záver

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                  ......................................

                                                                                                         Martina Urbanová

                                                                                                             starosta obce

V Slanskej Hute dňa 04.05.2019

Zoznam aktualít

Oznam - MUDr. Marciová
Oznámenie o čerpaní dovolenky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Oznámenie o PN
Upozornenie na starostlivosť o pozemky
Deň detí 2019
Oznámenie o PN
V dňoch 03.06.2019 - 06.06.2019 - pracovníčka obecného úradu PN.
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
1 2 ... 20 [>]