• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO 
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V
KOŠICIACH

Oddelenie protipožiarnych kontrol

Požiarnická 4, 040 01 Košice

VYHLASUJE 
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU
POŽIARU

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Košice - okolie

od 08.03.2019 od 12:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch a na pozemkoch s porastom sa zakazuje najmä:

  • fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu.

                                                                                                   mjr. Ing. Tomáš Berzetei

                                                                                                riaditeľ OR HaZZ v Košiciach

Zoznam aktualít

Deň detí 2019
Oznámenie o PN
V dňoch 03.06.2019 - 06.06.2019 - pracovníčka obecného úradu PN.
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
1 2 ... 19 [>]