• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO 
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V
KOŠICIACH

Oddelenie protipožiarnych kontrol

Požiarnická 4, 040 01 Košice

VYHLASUJE 
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU
POŽIARU

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Košice - okolie

od 08.03.2019 od 12:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch a na pozemkoch s porastom sa zakazuje najmä:

  • fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu.

                                                                                                   mjr. Ing. Tomáš Berzetei

                                                                                                riaditeľ OR HaZZ v Košiciach

Zoznam aktualít

Oznam - MUDr. Marciová
Oznámenie o čerpaní dovolenky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Oznámenie o PN
Upozornenie na starostlivosť o pozemky
Deň detí 2019
Oznámenie o PN
V dňoch 03.06.2019 - 06.06.2019 - pracovníčka obecného úradu PN.
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
1 2 ... 20 [>]