• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Voľby do Orgánov Samosprávy obcí

Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 13. 04. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Obec              Slanská Huta         
OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
13. apríla 2019
Obecné zastupiteľstvo v            Slanskej Hute                                                      
podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
uznesením č.   C/1/2018   zo dňa    11.08.2018   určilo, že Obecné  
zastupiteľstvo v ________________   Slanskej Hute _____________________                    
bude mať celkom               5           poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode
utvorenom pre celú obec.
V  Slanskej Hute, dňa 11.01.2019                                                             Martina Urbanová, starostka obce
OBEC SLANSKÁ HUTA
OZNÁMENIE
o určení počtu obyvateľov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
13. apríla 2019
Obec Slanská Huta
podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí je v Obci Slanská Huta 243 obyvateľov.
V Slanskej Hute, dňa 11. 01. 2019                                                                   Martina Urbanová, starostka obce

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie v obci Slanská Huta:

sekretariat@slanskahuta.sk

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Mária ZUŠČÁKOVÁ

mobil: 0905 924 898

                                ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

                           pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute

Obec Slanská Huta uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Richard Barát, 32r., IT technik, Kresťanskodemokratické hnutie

2, Peter Fogaraš, 40r., robotník, nezávislý kandidát

3. Lukáš Jeseňák, 26r., vodič, Slovenská národná strana

4. Michal Kováč, 28r., automechanik, Slovenská národná strana

5. Róbert Mikloško, 39r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

6. Vladimír Novotný, 57r., referent, Spolu - občianska demokracia

7. Vincent Perún, 60r., montér, Spolu - občianska demokracia

8. Jozef Vysokai, 66r., dôchodca, nezávislý kandidát

9. Erik Želinský, 18r., študent, Slovenská národná strana

V Slanskej Hute

Dátum: 27.02.2019

Vo volebnom obvode sa budú voliť 4 poslanci.

Výsledky volieb

- počet oprávnených voličov zapísaných v zozname voličov: 201

- počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 108

-počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ - 108

Počet platných hlasov získaných pre voľby poslancov do OZ:

- Richard Barát - 18

- Peter Fogaraš - 72

- Lukáš Jeseňák - 63

- Michal Kováč - 16

- Róbert Mikloško - 29

- Vladimír Novotný - 50

- Vincent Perún - 46

- Jozef Vysokai - 57

- Erik Želinský - 10

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ:

Peter Fogaraš

Lukáš Jeseňák

Jozef Vysokai

Vladimír Novotný

Zoznam aktualít

Oznam - MUDr. Marciová
Oznámenie o čerpaní dovolenky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Oznámenie o PN
Upozornenie na starostlivosť o pozemky
Deň detí 2019
Oznámenie o PN
V dňoch 03.06.2019 - 06.06.2019 - pracovníčka obecného úradu PN.
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
1 2 ... 20 [>]