• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva

   Pozvánka

V zmysle §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                                zvolávam

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute

volebného obdobia 2018-2022, ktoré sa uskutoční

dňa 08.01.2019 (v utorok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Schválenie programu zasadnutia.

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

5. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalému starostovi obce.

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019.

7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019.

8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2019.

9. Schválenie čerpania kontokorentného úveru.

10. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce.

11. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.

12. Rôzne.

13. Záver

                                                                                                                            Martina Urbanová

                                                                                                                             starostka obce

V Slanskej Hute, dňa 04.01.2019

                                                                                      

Zoznam aktualít

Oznam - MUDr. Marciová
Oznámenie o čerpaní dovolenky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Oznámenie o PN
Upozornenie na starostlivosť o pozemky
Deň detí 2019
Oznámenie o PN
V dňoch 03.06.2019 - 06.06.2019 - pracovníčka obecného úradu PN.
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
1 2 ... 20 [>]