• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva

   Pozvánka

V zmysle §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                                zvolávam

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slanskej Hute

volebného obdobia 2018-2022, ktoré sa uskutoční

dňa 08.01.2019 (v utorok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Schválenie programu zasadnutia.

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

5. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalému starostovi obce.

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019.

7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019.

8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2019.

9. Schválenie čerpania kontokorentného úveru.

10. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce.

11. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.

12. Rôzne.

13. Záver

                                                                                                                            Martina Urbanová

                                                                                                                             starostka obce

V Slanskej Hute, dňa 04.01.2019

                                                                                      

Zoznam aktualít

Ustanovujúce zasadnutie OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
1 2 ... 19 [>]