• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018

P o z v á n k a

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta, ktoré sa uskutoční dňa 09. decembra 2018 (nedeľa) o 17:00 h. v kultúrnom stredisku s týmto programom:

1. Úvodné náležitosti:

 • otvorenie zasadnutia,
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 • príhovor doterajšieho starostu,
 • oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke obce,
 • zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou obce,
 • vystúpenie novozvolenej starostky obce.

2. Schválenie programu zasadnutia.

3. Určenie platu starostky obce.

4. Rôzne.

5. Záver.

V Slanskej Hute, 03.12.2018                           Daniel Stančik, starosta obce

Zoznam aktualít

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zapálenie vatry - 1.9.2018
Večerné premietanie rozprávok - 28.8.2018
Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou
Zvozový kalendár odpadov na rok 2018
1 2 ... 18 [>]