• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018

P o z v á n k a

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta, ktoré sa uskutoční dňa 09. decembra 2018 (nedeľa) o 17:00 h. v kultúrnom stredisku s týmto programom:

1. Úvodné náležitosti:

 • otvorenie zasadnutia,
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 • príhovor doterajšieho starostu,
 • oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke obce,
 • zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou obce,
 • vystúpenie novozvolenej starostky obce.

2. Schválenie programu zasadnutia.

3. Určenie platu starostky obce.

4. Rôzne.

5. Záver.

V Slanskej Hute, 03.12.2018                           Daniel Stančik, starosta obce

Zoznam aktualít

Deň detí 2019
Oznámenie o PN
V dňoch 03.06.2019 - 06.06.2019 - pracovníčka obecného úradu PN.
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
1 2 ... 19 [>]