• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018

P o z v á n k a

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta, ktoré sa uskutoční dňa 10. októbra 2018 (streda) o 18:30 h. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu zasadnutia.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
 5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018.
 6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018.
 7. Prefinancovanie projektu Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta.
 8. Diskusia.
 9. Schválenie uznesenia.
 10. Záver. 

V Slanskej Hute, dňa 05.10.2018                             Daniel Stančik, starosta obce

Zoznam aktualít

Deň detí 2019
Oznámenie o PN
V dňoch 03.06.2019 - 06.06.2019 - pracovníčka obecného úradu PN.
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
1 2 ... 19 [>]