• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018

P o z v á n k a

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta, ktoré sa uskutoční dňa 10. októbra 2018 (streda) o 18:30 h. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu zasadnutia.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
 5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018.
 6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018.
 7. Prefinancovanie projektu Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta.
 8. Diskusia.
 9. Schválenie uznesenia.
 10. Záver. 

V Slanskej Hute, dňa 05.10.2018                             Daniel Stančik, starosta obce

Zoznam aktualít

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
Regionálna veterinárna a potravinová správa - upozornenie
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slanská Huta
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Voľby do NR SR
Oznámenie o zastvení predaja mlieka
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Oznam - MUDr. Marciová
Oznámenie o čerpaní dovolenky
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
1 2 ... 20 [>]