• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o lesoch") dňom 16. augusta 2018 odvoláva zákaz využívania lesov verejnosťou v okrese Košice - okolie, ktorý vydal podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch dňa 02. augusta 2018, nakoľko pominuli dôvody, pre ktoré bol vydaný.

Správcom lesov ukladá:

  • odstrániť oznámenie o tomto zákaze,
  • zverejniť toto odvolanie zákazu vhodným spôsobom, za účelom informovania čo najširšej verejnosti (webové stránky, informačné tabule).

Vyžaduje súčinnosť obcí:

  • zverejniť toto odvolanie zákazu na úradnej tabuli obce a informovať občanov obecným rozhlasom. 

Zoznam aktualít

Ustanovujúce zasadnutie OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
1 2 ... 19 [>]