• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o lesoch") dňom 16. augusta 2018 odvoláva zákaz využívania lesov verejnosťou v okrese Košice - okolie, ktorý vydal podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch dňa 02. augusta 2018, nakoľko pominuli dôvody, pre ktoré bol vydaný.

Správcom lesov ukladá:

  • odstrániť oznámenie o tomto zákaze,
  • zverejniť toto odvolanie zákazu vhodným spôsobom, za účelom informovania čo najširšej verejnosti (webové stránky, informačné tabule).

Vyžaduje súčinnosť obcí:

  • zverejniť toto odvolanie zákazu na úradnej tabuli obce a informovať občanov obecným rozhlasom. 

Zoznam aktualít

Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
1 2 ... 19 [>]