• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zákaz využívania lesov verejnosťou

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o lesoch")

vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou v čase od 03. augusta 2018 do odvolania

z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru antropogénnou činnosťou na lesných pozemkoch v okrese Košice - okolie. Tento zákaz sa vzťahuje ne všetky lesné pozemky v okrese Košice - okolie.

Správcovi lesov ukladá:

 • na vstupoch do lesa zabezpečiť oznámenie o tomto zákaze tabuľami,
 • zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu vhodným spôsobom, za účelom informovania čo najširšej verejnosti (webové stránky, informačné tabule),
 • zabezpečiť primeranú protipožiarnu hliadkovaciu činnosť.

Vyžaduje súčinnosť obcí:

 • zverejniť tento zákaz na úradnej tabuli obce a informovať občanov obecným rozhlasom.

Tento zákaz sa nevzťahuje na:

 • obhospodarovateľov lesných pozemkov,
 • užívateľov poľovných revírov,
 • členov lesnej stráže, členov poľovníckej stráže a členov stráže prírody,
 • štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy, resp. služby.

Zoznam aktualít

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zapálenie vatry - 1.9.2018
Večerné premietanie rozprávok - 28.8.2018
Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou
Zvozový kalendár odpadov na rok 2018
1 2 ... 18 [>]