• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zákaz využívania lesov verejnosťou

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o lesoch")

vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou v čase od 03. augusta 2018 do odvolania

z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru antropogénnou činnosťou na lesných pozemkoch v okrese Košice - okolie. Tento zákaz sa vzťahuje ne všetky lesné pozemky v okrese Košice - okolie.

Správcovi lesov ukladá:

 • na vstupoch do lesa zabezpečiť oznámenie o tomto zákaze tabuľami,
 • zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu vhodným spôsobom, za účelom informovania čo najširšej verejnosti (webové stránky, informačné tabule),
 • zabezpečiť primeranú protipožiarnu hliadkovaciu činnosť.

Vyžaduje súčinnosť obcí:

 • zverejniť tento zákaz na úradnej tabuli obce a informovať občanov obecným rozhlasom.

Tento zákaz sa nevzťahuje na:

 • obhospodarovateľov lesných pozemkov,
 • užívateľov poľovných revírov,
 • členov lesnej stráže, členov poľovníckej stráže a členov stráže prírody,
 • štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy, resp. služby.

Zoznam aktualít

Ustanovujúce zasadnutie OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
1 2 ... 19 [>]