• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a pozemkoch s porastom v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie od 01.08.2018 od 06:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch a na pozemkoch s porastom sa zakazuje najmä:

  • fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch hliadkovú činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu.

                                                               mjr. Ing. Tomáš Berzetei, riaditeľ OR HaZZ v Košiciach

V Košiciach dňa 31.07.2018

Zoznam aktualít

Deň detí 2019
Oznámenie o PN
V dňoch 03.06.2019 - 06.06.2019 - pracovníčka obecného úradu PN.
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
1 2 ... 19 [>]