• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a pozemkoch s porastom v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie od 01.08.2018 od 06:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch a na pozemkoch s porastom sa zakazuje najmä:

  • fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch hliadkovú činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu.

                                                               mjr. Ing. Tomáš Berzetei, riaditeľ OR HaZZ v Košiciach

V Košiciach dňa 31.07.2018

Zoznam aktualít

Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
1 2 ... 19 [>]