• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výzva pre majiteľov pozemkov

Obec Slanská Huta upozorňuje vlastníkov pôdy a pozemkov, že v zmysle zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, je každý vlastník pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Ten, kto spôsobí svojou nečinnosťou zaburenie pozemku, dopúšťa sa priestupku v zmysle spomenutých zákonov a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331 eur.

Na základe tejto výzvy upozorňujeme vlastníkov, aby si vlastné pozemky vykosili, aby nedochádzalo k šíreniu burín.

Taktiež upozorňujeme vlastníkov pozemkov, aby na vlastnom pozemku vykonali úpavu drevín a krovín, ktoré zasahujú na verejné priestranstvá.

Zoznam aktualít

Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zapálenie vatry - 1.9.2018
1 2 ... 18 [>]