• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Aktívny monitoring Afrického moru ošípaných

Určené všetkým chovateľom ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie (RVPS) upozorňuje všetkých občanov - chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť RVPS na telefónne číslo 055/7294391 alebo mobilné číslo 0917619674 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Nárazníková zóna afrického moru ošípaných (AMO) bola vyčlenená ako oblasť, ktorá zahŕňa celý okres Košice - okolie a je to zóna s aktívnym monitoringom AMO.

Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č. 29/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia vo výške od 400 do 1.000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10.000 do 160.000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

RVPS v spolupráci s obcou zabezpečí súpis všetkých chovateľov (registrovaných, neregistrovaných a chovateľov, ktorí majú čo i len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu) v termíne do 26.05.2018. Chovateľ je povinný do uvedeného termínu na príslušný Obecný úrad nahlásiť meno a priezvisko držiteľa zvierat (ošípaných), adresu, telefonický kontakt a počet chovaných ošípaných. Nasledne obec spísaný súpis chovateľov zašle na príslušnú RVPS.

Chovateľ je povinný oznámiť na hore uvedené telefónne čísla aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden deň vopred.

Zoznam aktualít

Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zapálenie vatry - 1.9.2018
1 2 ... 18 [>]