• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Aktívny monitoring Afrického moru ošípaných

Určené všetkým chovateľom ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie (RVPS) upozorňuje všetkých občanov - chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť RVPS na telefónne číslo 055/7294391 alebo mobilné číslo 0917619674 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Nárazníková zóna afrického moru ošípaných (AMO) bola vyčlenená ako oblasť, ktorá zahŕňa celý okres Košice - okolie a je to zóna s aktívnym monitoringom AMO.

Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č. 29/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia vo výške od 400 do 1.000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10.000 do 160.000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

RVPS v spolupráci s obcou zabezpečí súpis všetkých chovateľov (registrovaných, neregistrovaných a chovateľov, ktorí majú čo i len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu) v termíne do 26.05.2018. Chovateľ je povinný do uvedeného termínu na príslušný Obecný úrad nahlásiť meno a priezvisko držiteľa zvierat (ošípaných), adresu, telefonický kontakt a počet chovaných ošípaných. Nasledne obec spísaný súpis chovateľov zašle na príslušnú RVPS.

Chovateľ je povinný oznámiť na hore uvedené telefónne čísla aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden deň vopred.

Zoznam aktualít

Aktívny monitoring Afrického moru ošípaných
Čerpanie dovolenky - 30.04.2018
Zákaz vypaľovania trávy
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 24.04.2018
Veľkokapacitný kontajner na veľký domový odpad
III. ročník komentovaného pochodu po línii ľahkých opevnení - 22.4.2018
Kontrola a čistenie komínov - 23.4.2018
Zmena systému zberu triedeného odpadu
Prerušenie distribúcie elektriny - 26. a 27.03.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - chatová lokalita IZRA - 14.03.2018
1 2 ... 16 [>]