• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 18.12.2017

P o z v á n k a

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta, ktoré sa uskutoční dňa 18. decembra 2017 (pondelok) o 19:00 h. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu zasadnutia.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
 5. Rozpočet Obce Slanská Huta na rok 2018.
 6. Správa nezávislého audítora.
 7. Individuálna výročná správa Obce Slanská Huta za rok 2016.
 8. Informácia predsedov komisií o činnosti jednotlivých komisií.
 9. Diskusia.
 10. Schválenie uznesenia.
 11. Záver.

V Slanskej Hute, dňa 13.12.2017                                              Daniel Stančik, starosta obce

Zoznam aktualít

Čerpanie dovolenky
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
Čerpanie dovolenky - starosta obce - 03.07.2018 - 09.07.2017
Zmena v poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 26.06.2018
95. výročie založenia DHZO - 23.06.2018
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Deň detí - 17.06.2018
Výzva pre majiteľov pozemkov
1 2 ... 17 [>]