• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradné oznamy

Oznam

Obec Slanská Huta oznamuje, že v dňoch 22.12.2014 - 06.01.2015 bude kancelária Obecného úradu (administratívna pracovníčka) z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

V uvedenom termíne si môžete osobné stretnutie so starostom obce dohodnúť na telefónnom čísle: 055/6968 342, 0911 274 982.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí     

   Obec Slanská Huta v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov      

zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Slanská Huta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu:

- stavba so súpisným číslom 85 na pozemku parcely reg. C KN č. 196 – ostatné plochy o výmere 93,5 m2, v katastrálnom území Slanská Huta, obec Slanská Huta, zapísaná na LV č. 192.

Nájomca:

Poľovnícka organizácia Milič, Nový Salaš 42, 044 17  Slanec, IČO: 42 232 996

Cena prenájmu:

5,34 € / m2 / ročne

Doba prenájmu:

10 rokov, s 3-mesačnou výpovednou lehotou.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:

- nájom na účel využívania stavby pre potreby Poľovníckej organizácie Milič. Poľovnícka organizácia má uzavreté zmluvy o nájme s vlastníkmi pôdy v k. ú. Slanská Huta, ktorú plánuje využívať na poľovné účely, plánuje vykonávať ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver. Súhlasí s vykonaním drobných stavebných úprav na náklady organizácie.  

Zámer prenajať predmet nájmu bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slanskej Hute dňa 22.12.2013 Uznesením č. B/17/2013.

Prenájom časti nehnuteľností bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Slanskej Hute z dôvodu hodného osobitného zreteľa.       

V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Daniel Stančik, starosta obce

Vyvesené: 23.12.2013

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

OBEC Slanská Huta r. 2018

V zmysle prílohy č.2 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ÚVKO=((m zložka1 + m zložka2 + m zložka n) / mKO)*100%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Čitateľ vzorca „m zložka 1 až m zložka n“

Zložka

Kód odpadu

Názov odpadu

Hmotnosť odpadu [t]

m zložka 1

200139

plasty

3,673

m zložka 2

200135

vyr. el. a elektron. zar. iné ako uved. 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce NČ

0,490

m zložka 3

200136

vyr.el. a elektron. zar. iné ako uved. v 20 01 21,

               2,370

m zložka 4

200101

papier a lepenka

1,013

m zložka 5

200140

Kovy

0,039

m zložka 6

200123

vyradené zar. obsah. chlórfluor. uhľovodíky

0,040

m zložka 7

200103

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

               0,027

m zložka 8

200102

sklo

2,422

SPOLU

m zložka 1 až m zložka n

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                     

10,074

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Menovateľ „mKO“

Kód odpadu

Názov odpadu

Hmotnosť odpadu [kg]

200301

zmesový komunálny odpad

41,971

200307

objemný odpad

2,360

200139

plasty

3,673

200135

vyr. el. a elektron. zar. iné ako uved. 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce NČ

0,490

200136

vyr.el. a elektron. zar. iné ako uved. v 20 01 21,

2,370

200101

papier a lepenka

               1,013

200140

Kovy

0,039

200123

vyradené zar. obsah. chlórfluor. uhľovodíky

0,040

200103

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

0,027

200102

sklo

2,422

SPOLU mKO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

54,405

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2018 = 10,074 / 54,405 x 100%

ÚVKO = 18,52%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

OBEC SLANSKÁ HUTA

Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanec, IČO: 00691330 DIČ: 2021261418

Zápisnica z otvárania obálok na voľbu hlavného kontrolóra obce Slanská Huta

Prítomní:

Martina Urbanová, starostka obce     ...........................................

Mária Perún, zapisovateľka               ...........................................

Jozef Vysokai, člen komisie               ...........................................

Peter Fogaraš, člen komisie               ...........................................

Lukáš Jeseňák, člen komisie              .......neprítomný.................

Vincent Perún, člen komisie              ........neprítomný................

     Dňa 02.12.2019 o 18.30 hod. sa v budove Obecného úradu Slanská Huta konalo otváranie obálok doručených pre voľbu hlavného kontrolóra obce. Na obecný úrad bola doručená jedna obálka s označením ,,Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“.

     Obálka bola predložená komisii na vyhodnotenie.

Meno uchádzača:

Ing. Juraj Mosej

Požadované doklady:

  1. Prihláška s uvedením osobných údajov
  2. Profesijný životopis
  3. Overená fotokópia dokladu o vzdelaní
  4. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
  5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Obsah obálky:

Uchádzač:   Ing. Juraj Mosej

Doklady:   uchádzač doložil všetky požadované doklady k voľbe kontrolóra obce

Komisia po otvorení obálky a vyhodnotení jej obsahu rozhodla nasledovne:

Úspešný kandidát:

Ing. Juraj Mosej, spĺňa podmienky výberového konania pre voľbu Hlavného kontrolóra obce Slanská Huta.

Úspešný kandidát bude pozvaný na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slanská Huta, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2019 v sále kultúrneho dome v Slanskej Hute a bude mať právo vystúpiť pred poslancami OZ.

O výsledku bola spísaná zápisnica p. Máriou Perún, ktorú prítomní podpísali a bude sa predkladať na rokovaní Obecného zastupiteľstva ako príloha k materiálom  o voľbe hlavného kontrolóra.

V Slanskej Hute, 02.12.2019

Zápisnicu podpísali a s jej obsahom súhlasia:

Vysokai Jozef, člen komisie:         ............................................

Peter Fogaraš, člen komisie:         ...........................................

Lukáš Jeseňák, člen komisie:       ............neprítomný..............

Vincent Perún, člen komisie:        ............neprítomný...............

Ostatní prítomní:

Martina Urbanová, starostka obce:     ......................................

Mária Perún, zapisovateľka:                ......................................

OBEC SLANSKÁ HUTA

Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanec, IČO: 00691330 DIČ: 2021261418

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva,

nástup náhradníka:

     Podľa §192 ods. 2 zákona č. 180/2014Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene

a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta.

     Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta uvoľnil zvolený poslanec Vladimír Novotný a to písomným vzdaním sa svojho mandátu zaregistrovaným dňa 02.12.2019 pod sp. zn. 654/2019.

     Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Slanskej Hute o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 13.04.2019, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Róbert Mikloško.

     Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle §25 ods. 1. písm. a)zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí OZ.

     Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Slanskej Hute, dňa 09.12.2019

                                                                                                            Martina Urbanová

                                                                                                   starostka obce Slanská Huta