• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Projekty

Projekty v našej obci

(obdobie: 2007 - 2018)

Rok 2007:

Rekonštrukcia domu smútku 

V druhej polovici roku 2007 obec z vlastných finančných prostriedkov zakúpila interiérové vybavenie do domu smútku - drevené lavice, prenosné ozvučenie, katafalok, stojan na vence, ozdobné ikebany a rôzny drobný inventarizačný materiál, to všetko v prepočte za 5 030 eur.

Koncom roka 2012 bolo potrebné zrealizovať izoláciu muriva domu smútku, z dôvodu jeho nadmerného vlhnutia. Túto fyzicky náročnú prácu sa nám podarilo uskutočniť za pomoci brigády, ktorú zorganizovali členovia dobrovoľného hasičského zboru. Vykonaním týchto úkonov sa nám spoločne podarilo odstrániť vzniknutý problém. Vyslovujem veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili. 

Rok 2008:

Výstavba náučného turistického chodníka

Projekt sa nám podarilo zrealizovať za podpory Konta Orange. Výstavba turistického chodníka sa uskutočnila počas XXXII. ročníka východoslovenského tábora ochrancov prírody. Toto významné ochranárske podujatie sa v našej obci konalo od 26.07.2008 do 01.08.2008. Zúčastnilo sa ho asi 300 účastníkov zo 4 krajín.

Náučný turistický chodník začína pred budovou obecného úradu, pokračuje smerom ku chate Kopaská a končí na vrchole Veľkého Miliča. Chodník má 5 stanovíšť, na ktorých sa nachádzajú informačné tabule. Celkové investičné náklady projektu: 2 330 eur.

Výstavba cezhraničnej cyklotrasy

V roku 2008 obec začala s prípravnými prácami tohto významného projektu s medzinárodným charakterom. Viac informácií nájdete pri projektoch z roku 2013.

Rok 2009:

Výmena okien na budove obecného úradu a kult. strediska

Obec v roku 2009 obdržala dotáciu z Ministerstva financií SR v čiastke 5 000 eur. Účelovovo viazané finančné prostriedky boli použité na výmenu drevených okien za plastové v objekte obecného úradu a kultúrneho strediska. Celková čiastka použitá na uvedenú akciu bola vo výške 6 341 eur.

Rekonštrukcia kultúrneho strediska

Získaním finančnej dotácie od predsedu Národej rady SR v kombinácií s vlastnými finančnými prostreidkami obec začala realizovať prestavbu kultúrneho strediska. Z dvoch doterajších miestností nám vybúraním priečky vznikla jedna veľká spoločenská sála s kapacitou asi 90 miest. Rekonštrukcia objektu zahŕňala tieto činnosti: výmena elektroinštalačného vedenia, nové vnútorné omietky, výmena podláh, zateplenie a obnova stropu, výmena vykurovacích telies, výmena osvetľovacích telies, výmena vstupných dverí ...

Realizáciou projektu obec získala dôstojné miesto na uskutočňovanie rôzných spoločenských a rodinných akcií. Celkové investičné náklady vynaložené na projekt boli vo výške 12 867,47 eur.  

Rekonštrukcia vnútorných priestorov obecného úradu

Po čase bolo nutné zrealizovať rekonštrukciu vnútorných kancelárskych priestorov obecného úradu. V rámci tohto projektu boli vykonané tieto práce: drobné vysprávky vnútorných omietok, nové vymaľovanie stien, výmena vykurovacích telies, výmena osvetľovacích telies a zakúpenie konferenčných stoličiek. Celkové náklady sa vyšplhali na sumu 2 811 eur. 

Rok 2010:

Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho strediska

V roku 2010 sa nám podarilo získať účelovú dotáciu vo výške 10 000 eur, ktorú nám poskytol Úrad vlády SR. Predmetom projektu bola rekonštrukcia kuchyne kultúrneho strediska. Boli zrealizované práce ako napr. kompletná výmena sietí (elektrina, voda, odpad), obnova vnútorných omietok, obnova stropu sadrokartónovým systémom, výmena keramických obkladov a keramickej dlažby, vybudovanie klimatizovanej miestnosti, zakúpenie kuchynských elektrospotrebičov (mýčka riadu, mikrovlná rúra, bojler, digestor, osvetľovacie telesá), zakúpenie kuchynského zariadenia ... 

Rekonštrukcia WC obecného úradu a kultúrneho domu

Súbežne s rekonštrukciou kuchyne sme realizovali aj rekonštrukciu sociálnych zariadení. Do toho času mal objekt jedno funkčné WC. Z priestorov kuchyne sme odobrali určitú časť, čím sa nám podarilo získať priestor na vybudovanie dvoch sociálnych zariadení. Vykonané práce: výmena keramických obkladov a dlažby, nové omietky, nové stropy zo sadrokartónového systému a nové kompletné vybavenie (umývadlá s príslušenstvom, pisoáre, WC, interiérové dvere, zrkadlá...)

Celkový rozpočet projektu bol 3 647,50 eur, ktorý sme financovali prostriedami z Ministerstva financií SR a vlastnými finančnými prostriedkami.

   

Rok 2012:

Výstavba multifunkčného športoviska

Obec na základe výzvy o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. podala projekt pre výstavbu multifunkčného športoviska v areáli za budovou obecného úradu a kultúrneho strediska. 

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory z fondov EÚ, rozhodla dňa 21.7.2011 o pridelení nenávratného finančného príspevku pre projekt Výstavba multifunkčného športoviska v obci Slanská Huta vo výške 34 730 Eur. Celkové investičné náklady: 41 678,40 Eur. Po náročných prácach, ktoré realizovala firma MARO, s.r.o. Sučany, dňa 03.07.2012 bola riadiacim orgánom vykonaná kontrola vynaložených oprávnených nákladov projektu. Po tomto úkone bol projekt úspešne ukončený.

Rekonštrukcia detského ihriska

Obec na základe výzvy o nenávratný finančný príspevok podala koncom roka 2011 žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny 2012. V marci 2012 minister životného prostredia SR vydal rozhodnutie o schválení pridelenia dotácie vo výške 3 500 Eur. Obec tento projekt spolufinancovala sumou 350 Eur. 

Výstavba bytového domu - 8 bytových jednotiek

Obec začiatkom roka 2010 podala žiadosť o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Účelom projektu bola prestavba objektu bývalej hraničnej polície, ktorou vzniklo 8 bytových jednotiek (4 trojizbové a 4 dvojizbové byty). Celkovo preinvestované náklady projektu boli 325 867,99 Eur. Práce boli ukončené v októbri 2012, v decembri bola stavba úspešne skolaudovaná a 14. decemra 2012 dostalo osem rodín pekný vianočný darček.

Realizáciou projektu sa nám podarilo prilákať ľudí do našej obce a tým zvýšiť počet obyvateľov obce na 222.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V roku 2012 obec požiadala Lesy SR, š.p. Banská Bystrica o finančnú výpomoc pri rekonštrukcií miestnych komunikácií z dôvodu značného poškodenia obecných komunikácií prevádzkou dopravných prostriedkov a mechanizmov Lesov SR. Našej žiadosti bolo kladne vyhovené a obec dňa 20.06.2012 podpísala Dohodu o poskytnutí príspevku z mimoriadneho fondu LSR š.p. Banská Bystrica vo výške 15 600 Eur. Celkový rozpočet projektu bol 15 799,99 Eur, čiže obec z vlastných prostriedkov akciu financovala sumou 199,99 Eur. 

Rekonštrukcia spoločných priestorov obecného úradu a kult. strediska

Koncom roka 2012 obec z vlastných prostriedkov a z darovaného stavebného materiálu zrekonštruovala vstupnú spojovaciu chodbu do kultúrneho strediska. Cieľom projektu boli tieto práce: zníženie stropu sadrokartónovým systémom, nové vnútorné omietky, výmena keramickej podlahy, výmena osvetľovacích telies a výmena interiérových dverí. Celkové investičné náklady projektu: 2 499 eur.

Rok 2013:

Výstavba spevnených plôch - parkovísk

V prvej polovici roka 2013 obec z vlastných finančných prostriedkov a z finančného daru zrealizovala výstavbu spevnených plôch - parkovísk na troch verejných priestranstvách, a to pri obecnom cintoríne, pri bytovom dome - 8 b.j. a za budovou obecného úradu pri multifunkčnom ihrisku. Materiál na spomenuté parkoviská sa nám podarilo získať za veľmi výhodných podmienok z U.S. STEEL Košice. Celkové investičné náklady na tento projekt: 1 836 eur.

Článok v časopise Oceľ východu (str. 12) nájdete v DOKUMENTY

Výstavba bytového domu - 6 bytových jednotiek

Obec z dôvodu vysokého záujmu o obecné byty začiatkom roka 2011 podala žiadosť o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Účelom projektu bola prestavba objektu bývalej základnej školy a materskej škôlky, ktorou vzniklo 6 bytových jednotiek (4 trojizbové a 2 jednoizbové byty). Celkovo preinvestované náklady projektu boli 247 681,92 Eur. Práce boli ukončené v marci 2013, kedy  bola stavba aj úspešne skolaudovaná. My sa len tešíme, že sme spoločne pomohli nájsť nový domov šiestim rodinám.

Výstavba cezhraničnej cyklotrasy

Samotnou myšlienkou zrealizovania tohto projektu sme sa zažali zaoberať už v roku 2008. Bolo potrebné prejsť zdĺhavým procesom prípravných prác ako napr. získanie rôznych povolení, vyjadrení, podpísania rôznych partnerských cezhraničných dohovorov a zmlúv, realizovania obstarávateľských súťaží, prípravy technickej štúdie a mnoho ďalších. Po tomto procese sa nám konečne v roku 2012 podarilo zahájiť samotné práce, ktoré realizovala firma EUROVIA SK, a.s. Projekt na slovenskej strane má tri cykloturistické trasy, a to: Slanská Huta - jazero Izra - štátna hranica (Pusztafalu), Brezina - štátna hranica (Pusztafalu) a Byšta - štátna hranica (Fuzerkajata). Zo štátnej hranice sa trasy napájajú na maďarskú sieť cyklotrás. Celkové investičné náklady projektu: 1 082 236 eur, z toho 85 % prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR formou poskytnutia finančného príspevku (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a 5 % z vlastných zdrojov žiadateľov. Nová cyklotrasa začala slúžiť fanúšikom cykloturistiky v roku 2013. Uskutočnením tohto projektu sa nám podarilo splniť niekoľkoročnú požiadavku zo strany obyvateľov. Projekt spája nielen ľudí, ale aj regionálne turistické atrakcie, existujúce cyklistické zariadenia, zvyšujeme tak ich užitočnosť ako aj spoločenský a environmentálny význam.

www.cykloturistickatrasa.sk

Revitalizácia zberného miesta odpadov

V druhej polovici roku 2013 obec zrevitalizovala zberné miesto odpadov v objekte obecného úradu.  V prvotnej fáze sme priestor vyčistili a zrovnali, potom sme stabilizovali povrch štrkodrťou. Zakúpením a osadením kovových klietok sa nám podarilo skrášliť aj tento priestor. Realizáciou tohto projektu sme "naštartovali" iný projekt, ktorý je spomenutý nižšie.

Rok 2014:

Úprava verejných priestranstiev v obci Slanská Huta

Obec na základe výzvy o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. podala žiadosť o schválenie projektu "Úprava verejných priestranstiev v obci Slanská Huta".

Cieľom projektu bola výstavba oddychovej zóny (parku) pred budovou obecného úradu a kultúrneho strediska.

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory z fondov EÚ, rozhodla o pridelení nenávratného finančného príspevku pre tento projekt vo výške 33 428,36 Eur. Celkové investičné náklady: 40 114,03 Eur.

Po náročných prácach, ktoré realizovala spoločnosť BUILD SYSTEMS s.r.o., bol projekt dňa 16. jnuára 2014 úspešne ukončený. Na jar ešte zrealizujeme úpravu trávnika a výsadbu okrasnej zelene.

Realizáciou projektu sa nám podarilo zrevitalizovať ďalší verejný priestor a tým prispieť k skvalitneniu života obyvateľov v obci.

Výsadba zelene v parku

Ďalším projektom našej obce bolo pokračovanie výstavby oddychovej zóny (parku) pred budovou obecného úradu a kultúrneho strediska. Schválením obecného rozpočtu sme vyčlenili finančné prostriedky na výsadbu zelene - okrasných drevín. Po postupnom nakúpení zelene sme pokračovali samotnou výsadbou a finálnou úpravou - pokládkou mulčovacej kôry.

Súčasťou parku sú aj trávnaté plochy. Existujúce plochy bolo potrebné zrovnať. Na nových trávnatých plochách sme zrealizovali navozenie zeminy, terénne úpravy a výsev trávnika.

Zakúpenie interierového vybavenia kultúrneho strediska

Z dôvodu konania veľkého množstva spoločenských a rodinných podujatí v našom kultúrnom stredisku bolo nutné zakúpiť nové interiérové vybavenie. Po vykonaní verejnej súťaže sa nám podarilo zaobstarať 90 kusov stoličiek a 8 kusov stolov. Celkové investičné náklady predstavovali 2.625 €.

Po dlhej dobe sa nám podarilo vyriešiť problém, s ktorým sme sa stretávali pri každom podujatí.

- minulosť:

- súčasnosť:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Významným projektom pre našu obec bola rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dňa 19. mája 2014 bola prevedená kompletná výmena svietidiel. Bola zrealizovaná demontáž starej osvetľovacej sústavy a montáž novej. Na komfortnejší a bezpečnejší život v obci sme použili svietidlá s novou úspornou technológiou - LED svietidlá. Výhodou tejto technológie je úspora energie, kvalita svietenia a dlhá životnosť. Za účelom udržiavania svietidiel v stave spôsobilom, realizáciou projektu obec získala aj bezplatnú údržbu a zabezpečenie prípadného odstránenia nefunkčnosti LED svietidiel na dobu 13 rokov.

V druhej etape tohto projektu zrealizujeme osvetlenie ulice smerom k bytovému domu.

Cyklotrasa Slanská Huta - Nový Salaš - Slanec

V prvej polovici mesiaca jún finišovali práce na prepojení jestvujúcej cyklomagistrály "Alžbeta" zo Slanca na železničnej stanici, cez obec Nový Salaš až po napojenie na už existujúcu cehraničnú cyklotrasu v Slanskej Hute. V rámci tejto cyklotrasy boli osadené cyklosmerovníky, informačné tabule a altánok na "Dejči". Autorom návrhu tejto trasy je obec Nový Salaš, realizátorom Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.

Cykloturistická trasa vedie v plnom rozsahu po existujúcich komunikáciách. Orientačné smerovníky sú osadené na základe dohody s vlastníkmi príslušných pozemkov. Cykloturistická trasa vedie cez katastrálne územie obcí Slanec, Nový Salaš a Slanská Huta.

Rekonštrukcia obecného rozhlasu

V mesiaci august bolo potrebné uskutočniť výmenu nefunkčných ozvučovacích reproduktorov. Celkovo ich bolo vymenených 6 kusov, investičné náklady predstavovali sumu 450 eur. V súčasnosti má obec podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva financií SR vo výške 9.000 eur. Súčasťou tohto projektu by bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia obecného rozhlasu, kde by bola použitá bezdrôtová technológia s napojením na centrálny bezpečnostný systém v rámci celého Slovenska. Súčasťou projektu je aj ozvučenie bytového domu (budova bývalých kasárni), kde v súčasnosti nie je pokrytie obecným rozhlasom.

predtým:

teraz:

Úprava vodného toku

V mesiacoch október a november obec v spolupráci so spoločnosťou Lesy SR, š.p. zrealizovala úpravu drobného vodného toku v úseku od hornej hrádze v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva po vodnú nádrž (hať). Tento úsek vodného toku má obec v dlhodobom bezplatnom nájme. Súčasťou prác bol plánovaný výrub starých drevín a vyčistenie koryta vodného toku. Tieto práce pomôžu pri projekte, ktorý má obec v súčasnosti rozpracovaný. Ide o komplexnú rekonštrukciu dolnej hrádze (vyčistenie a prehĺbenie vodnej plochy, výstavba novej betónovej hrádze a úprava okolia s vybudovaním oddychovej zóny).

Rok 2015

Modernizácia miestneho rozhlasu

Obec v mesiaci júl získala účelovú dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej republiky na projekt "Modernizácia miestneho rozhlasu prechodom na digitálne riadený bezdrôtový rozhlas". Samotné práce sa uskutočnili dňa 24. augusta 2015. Cieľom projektu bola realizácia moderného bezdrôtového a varovného systému v lokalitách našej obce, vrátane bytového domu (budova bývalých kasárni). Pozostávala z dodávky a montáže miestnych bezdrôtových hlásičov s digitálnym kódovaním v modulárnej koncepcii, teda s možnosťou ďalších funkcionalít. Celý systém bude kompatibilný s pracoviskom integrovaného záchranného systému.

Celkové náklady projektu boli 7.900 eur, z toho:

 • účelová dotácia z MF SR vo výške 7.000 eur
 • vlastné zdroje obce vo výške 900 eur

- minulosť:

- súčasnosť:

Rok 2016:

Obnova oddychových zón v obci

Obec na základe výzvy o nenávratný finančný príspevok podala koncom roka 2015 žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny 2016. V marci 2016 minister životného prostredia SR vydal rozhodnutie o schválení pridelenia dotácie vo výške 4.821 eur. Obec tento projekt z vlastných prostriedkov spolufinancovala sumou 253,74 eur.

Rok 2018:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií - september 2018

V mesiaci september obec zrealizovala čiastočnú rekonštrukciu miestnych komunikácií a mosta pri vodnej nádrži, ktorý bol v havarijnom stave. Po prípravných prácach nasledovalo asfaltovanie poškodených častí komunikácií, ktoré realizovala Správa ciest KSK.

Za pomoc na prípravných prácach ďakujeme spoločnosti VYRPO s.r.o. (p. Petrovi Rúfusovi so zamestnancami) a Ing. Jánovi Tóthovi. Taktiež ďakujeme za finančnú podporu na financovanie projektu spoločnosti VYRPO s.r.o.

 • celkové investičné náklady: 1.620 eur
 • podpora od spoločnosti VYRPO s.r.o.: 700 eur
 • vlastné zdroje: 920 eur

  

  

  

  

Modernizácia hasičskej zbrojnice - júl-október 2018

Začiatkom roka 2018 sa nám podarilo získať účelovú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Slanská Huta. Cieľom projektu bola kompletná rekonštrukcia objektu.

 • celkové investičné náklady: 29.705,56 eur
 • výška poskytnutej dotácie: 28.220,28 eur
 • vlastné zdroje: 1.485,28 eur

  

  

  

  

  

  

  

Výstavba detského ihriska - november 2018

Na základe vyhlásenej výzvy Úradom vlády SR obec podala začiatkom roka 2018 žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu so zameraním na výstavbu detských ihrísk. V schvaľovacom procese sme uspeli.

 • celkové náklady projektu: 9.939,00 eur
 • výška poskytnutej dotácie: 9.500,00 eur
 • vlastné zdroje: 439,00 eur

  

  

  

  

  

Rekonštrukcia domu smútku - september - december 2018

Myšlienkou realizácie tohto projektu sme sa začali zaoberať už koncom roka 2016. Po zdĺhavom procese prípravných prác bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie. V schvaľovacom procese sme boli úspešní. V septembri 2018 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a začali sa stavebné práce.

 • poskytovateľ finančnej podpory: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • spolufinancovanie fondom: Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka
 • celkové investičné náklady: 119.078,44 eur
 • výška poskytnutej podpory: 115.457,26 eur
 • finančný dar poskytnutý na spolufinancovanie projektu: 3.625,00 eur

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

   

Zhrnutie investičných projektov za obdobie r. 2007 - 2018

 1. Rekonštrukcia domu smútku - zakúpenie interiérového vybavemia: 5.030 €
 2. Výstavba náučného turistického chodníka: 2.330 €
 3. Výmena okien - obecný úrad a kultúrne stredisko: 6.341 €
 4. Rekonštrukcia kultúrneho strediska: 12.867,47 €
 5. Rekonštrukcia vnútorných priestorov obecného úradu: 2.811 €
 6. Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho strediska: 10.000 €
 7. Rekonštrukcia soc. zariadení - obecný úrad a kultúrne stredisko: 3.647,50 €
 8. Výstavba multifunkčného športoviska: 41.678,40 €
 9. Rekonštrukcia detského ihriska: 3.850 €
 10. Výstavba trafostanice - bytový dom 8 BJ: 3.700 €
 11. Výstavba bytového domu - 8 BJ: 325.867,99 €
 12. Rekonštrukcia miestnych komunikácií: 15.799,99 €
 13. Rekonštrukcia spoločných priestorov - obecný úrad a kultúrne stredisko: 2.499 €
 14. Výstavba spevnených plôch - parkovísk: 1.836 €
 15. Rekonštrukcia trafostanice - bytový dom 6 BJ: 2.436 €
 16. Výstavba bytového domu - 6 BJ: 247.681,92 €
 17. Výstavba cezhraničnej cyklotrasy: 516.923 €
 18. Revitalizácia zberného miesta odpadov: 1.260 €
 19. Úprava verejných priestranstiev - obecný park: 40.114,03 €
 20. Výsadba zelene v parku: 236 €
 21. Zakúpenie interiérového vybavenia kult. strediska: 2.625 €
 22. Rekonštrukcia verejného osvetlenia: 29.100 €
 23. Výstavba cyklotrasy Slanská Huta - Slanec: 0 €
 24. Úprava vodného toku: 0 €
 25. Modernizácia miestneho rozhlasu: 8.350 €
 26. Obnova oddychových zón - autobusové zastávky: 5.074,74 €
 27. Rekonštrukcia miestnych komunikácií: 1.620 €
 28. Modernizácia hasičskej zbrojnice: 29.705,56 €
 29. Výstavba detského ihriska: 9.939 €
 30. Rekonštrukcia domu smútku: 119.078,44 €

SPOLU: .................................................. 1.452.402,04 EUR