• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Oznámenia o začatých správnych konaniach


Oznámenie o začatí konania vo veci zabezpečenia ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Slanské lesy I. verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70  Košice ako orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje začiatok konania vo veci zabezpečenia ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Slanské lesy I. číslo OU-KS-PLO P/2013/00xxx-1 zo dňa 30. októbra 2013 na verejnej tabuli obce, a to po dobu 15 dní od doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 13.11.2013

Verejná vyhláška vyvesená: 13.11.2013

Verejná vyhláška zvesená: 28.11.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor, žiada o vyvesenie rozhodnutia č. OU-KS-PLO P/2013/00706-2 vo veci poverenia vykonávaním ochrany ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíri Slanské lesy I., a to po dobu 15 dní od jeho doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 30.12.2013

Verejná vyhláška vyvesená: 30.12.2013

Verejná vyhláška zvesená: 14.01.2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o doručenie upovedomenia o odvolaní a výzvy verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor vydal dňa 20. decembra 2013 rozhodnutie č. OU-KS-PLO P2013/00706-2, ktorým v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveril LESY SR š.p., OZ Sobrance so sídlom Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Slanské lesy I. Proti tomuto rozhodnutiu boli v zákonnej lehote podané odvolania.

Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, žiada o vyvesenie priloženého upovedomenia o odvolaní a výzvy č. OU-SK-PLO A/2014/01873-3, a to po dobu 15 dní od jeho doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Predmetné upovedomenie o odvolaní a výzva Obci Slanská Huta doručené: 04.02.2014

Verejná vyhláška vyvesená: 04.02.2014

Verejná vyhláška zvesená: 19.02.2014

----------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o vyvesenie doručovanej písomnosti na úradnej tabuli obce

Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, žiada o vyvesenie predmetnej písomnosti - Rozhodnutie č. OU-KE-OOP4-2014/008997/SZC zo dňa 31.03.2014, ktorým odvolací orgán zrušil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu (Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor) č. OU-KS-PLO P/2013/00706-2 zo dňa 20.12.2013 vo veci vykonávania ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver v poľovnom revíri Slanské lesy I., a to po dobu 15 dní od doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Predmetná písomnosť Obci Slanská Huta doručená: 07.04.2014

Verejná vyhláška vyvesená: 07.04.2014

Verejná vyhláška zvesená: 22.04.2014

----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o začatí konania vo veci zabezpečenia ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Slanské lesy I. verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy, žiada o vyvesenie priloženého oznámenia č. OU-KS-PLO-2014/01873-007 zo dňa 05. mája 2014 na verejnej tabuli obce, a to po dobu 15 dní od jeho doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 12.05.2014

Verejná vyhláška vyvesená: 12.05.2014

Verejná vyhláška zvesená: 26.05.2014

----------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o doručenie rozhodnutia o zastavení konania verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy, žiada o vyvesenie priloženého rozhodnutia o zastavení konania č. OU-KS-PLO-2014/01873-009-Hri. zo dňa 26. júna 2014 na verejnej tabuli obce, a to po dobu 15 dní od jeho doručenia za účelom jeho doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 04.07.2014

Verejná vyhláška vyvesená: 04.07.2014

Verejná vyhláška zvesená: 21.07.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o doručenie rozhodnutia o zastavení konania verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva podľa § 74 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiada o vyvesenie priloženého rozhodnutia o zastavení konania č. OU-KS-PLO-2014/009850-002-Hri zo dňa 02. septembra 2014 na verejnej tabuli obce, a to po dobu 15 dní od jeho doručenia za účelom jeho doručenia verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 08.09.2014

Verejná vyhláška vyvesená: 08.09.2014

Verejná vyhláška zvesená: 24.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh strategického dokumentu - "Územný plán obce Slivník" - koncept riešenia a správa o hodnotení strategického dokumentu

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Obec Slanská Huta, aby podľa § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, doručila správu o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu a žiada o vyvesenie dokumentu na verejnej tabuli obce, a to po dobu najmenej 21 dní od jeho doručenia.

Predmetná žiadosť Obci Slanská Huta doručená: 14.11.2014

Vyvesená: 14.11.2014

Zvesená: 09.12.2014  

-------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022"

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o EIA") dňa 04.12.2015 oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022".

V zmysle § 6 ods. 4 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP kraja ako príslušný orgán určuje dotknuté obce a mestá, v ktorých z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude možné nahliadnuť do oznámenia.

Do oznámenia je možné nahliadnuť: RZO Košice - okolie, Obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa.

Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 14.12.2015

Vyvesené: 14.12.2015

Zvesené: 28.12.2015

-------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020"

Obstarávateľ Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o EIA") dňa 26.04.2016 oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020".

V zmysle § 6 ods. 5 zákona, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP kraja ako príslušný orgán určuje dotknuté obce a mestá, v ktorých z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude možné nahliadnuť do oznámenia.

Do oznámenia je možné nahliadnuť: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020

Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 06.05.2016

Vyvesené: 06.05.2016

Zvesené: 25.05.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o EIA") dňa 22.04.2016 správu o hodnotení strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020".

V zmysle § 10 ods. 4 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP kraja ako príslušný orgán určuje dotknuté obce a mestá, v ktorých z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude možné nahliadnuť do správy.

Do správy je možné nahliadnuť: 

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

Správa o hodnotení strategického dokumentu musí byť verejnosti prístupná najmenej po dobu 21 dní od jeho doručenia.

Predmetná správa Obci Slanská Huta doručená: 09.05.2016

Vyvesené: 09.05.2016

Zvesené: 02.06.2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o EIA") dňa 16.05.2016 správu o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022".

V zmysle § 10 ods. 4 zákona, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP kraja ako príslušný orgán určuje dotknuté obce a mestá, v ktorých z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude možné nahliadnuť do správy o hodnotení strategického dokumentu.

Do správy o hodnotení dokumentu je možné nahliadnuť:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od jeho doručenia.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 25.05.2016

Vyvesené: 25.05.2016

Zvesené: 17.06.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len "okresný úrad") vydal záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja", ktorého obstarávateľom bol Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu okresný úrad zverejnil na webovom sídle ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

Dotknutá obec v zmysle § 14 ods. 5 zákona zverejní túto informáciu o vydaní záverečného stanoviska v lehote do troch pracovných dní od doručenia.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 18.07.2016

Zverejnené: 18.07.2016 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o začatí konania vo veci zistenia osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie prijal dňa 08. júla 2016 oznámenie o existencii miest s nezákonne umiestneným odpadom.

Na základe tohto oznámenia správny orgán vykonal dňa 18.07.2016 obhliadku na pozemku KN-C parc. č. 313/3 v k. ú. Slanská Huta. Obhliadkou bolo zistené nedovolené uloženie zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na odhadnutej ploche približne 100 x 100 m nesúvislej plochy.

Nelegálne uložený odpad sa nachádza v lesnom poraste, je čiastočne pokrytý opadaným lístím a machom. Celkové množstvo odpadu bolo odhadnuté na približne 230 t zmesového komunálneho odpadu a 210 t drobného stavebného odpadu.

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s utanovením § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") oznamuje začatie konania vo veci zistenia osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu na pozemku KN-C parc. č. 313/3 v k. ú. Slanská Huta v súlade s § 15 ods. 9 písm. a) zákona o odpadoch.

Nakoľko sa pri miestnom šetrení, ktoré správny orgán vykonal dňa 18.07.2016 v rámci terénnej obhliadky nepodarilo zistiť osobu zodpovednú za nelegálne uložený odpad, ani dôkaz, ktorým by bolo možné takúto osobu identifikovať, správny orgán v súlade s § 15 ods. 7 zákona o odpadoch požiada o súčinnosť orgány policajného zboru.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 02.08.2016

Zverejnené: 02.08.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oznámenie o vydaní Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022"

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022", ktorého obstarávateľom je Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí a rozsiahlosti záverečného stanoviska príslušný okresný úrad nezasiela stanovisko v listinnom vyhotovení, ale zverejnil ho na webovom sídle ministerstva životného prostredia SR na adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 05.09.2016

Zverejnené: 05.09.2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutie o zastavení konania

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch")a v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov zastavuje konanie podľa § 15 ods. 9 písm. a) zákona o odpadoch z dôvodu, že nebola zistená osoba zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu na pozemku KN-C parc. č. 313/3 v k.ú. Slanská Huta.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 05.09.2016

Zverejnené: 05.09.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 8 Brezina

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), ktorý podľa § 71 ods. 2 písm c) zákona NR SR č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poľovníctve"), vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva, rozhodujúc podľa § 74 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve, oznamuje začatie správneho konania v zmysle § 4 ods. 6  zákona o poľovníctve o poverení ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom Poľovnom revíri Brezina o výmere 2 137 ha, ktorý bol uznaný rozhodnutím bývaleho Obvodného lesného úradu v Michalovciach č. 2007/00052-Ga zo dňa 26.01.2007.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 04.01.2017

Zverejnené: 04.01.2017

Zvesené: 19.01.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutie

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorý podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve) vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva, z titulu prebiehajúceho súdneho konania o platnosti, resp. neplatnosti nájomnej zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v Poľovnom revíri Brezina, naväzujúc na Uznesenie Okresného súdu Trebišov zo dňa 4.11.2016, podľa ktorého sa zakazuje Poľovníckemu združeniu Posed Brezina až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej, v zmysle § 4 ods. 6 citovaného zákona poveruje poľovnícku organizáciu Poľovnícke občianské združenie HARŠAŠ so sídlom Byšta 77/170, 076 13 Byšta, IČO: 42093929 vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 8 Brezina v čase od vydania tohto rozhodnutia do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci samej.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 25.01.2017

Zverejnené: 25.01.2017

Zvesené: 20.02.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 8 Brezina

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), ktorý podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poľovníctve"), vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva, rozhodujúc podľa § 74 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve, oznamuje začatie správneho konania v zmysle § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve o poverení ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom Poľovnom revíri Brezina o výmere 2 137 ha, ktorý bol uznaný rozhodnutím bývalého Obvodného lesného úradu v Michalovciach č. 2007/00052-Ga zo dňa 26.01.2007.

Keďže toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku, musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta bolo doručené: 28.06.2017

Vyvesené: 28.06.2017

Zvesené: 13.07.2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rozhodnutie

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorý podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poľovníctve") vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva, z titulu prebiehajúceho súdneho konania o platnosti resp. neplatnosti nájomnej zmluvy o postúpení výkonu poľovníctva v Poľovnom revíri Brezina, naväzujúc na Uznesenie Okresného súdu Trebišov č. 2C/304/2016-78 zo dňa 4.11.2016, podľa ktorého za zakazuje Poľovníckemu združeniu Posed Brezina výkon poľovníctva v Poľovnom revíri Brezina až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej, rozhodujúc podľa § 74 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve poveruje v zmysle § 4 ods. 6 citovaného zákona poľovnícku organizáciu Poľovnícke občianske združenie HARŠAŠ vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v Poľovnom revíri č. 8 Brezina.

Keďže toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku, musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu.

Predmetné Rozhodnutie Obci Slanská Huta bolo doručené: 31.07.2017

Vyvesené: 31.07.2017

Zvesené: 15.08.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odvolanie sa proti Rozhodnutiu č. OU-TV-PLO-2017/001296-II/3 zo dňa 21.07.2017

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor žiada v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, o vyvesenie Odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Trebišov, Pozemkového a lesného odboru o poverení Poľovníckeho združenia HARŠAŠ vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Brezina, formou verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Predmetné Odvolanie Obci Slanská Huta bolo doručené: 30.08.2017

Vyvesené: 30.08.2017

Zvesené: 14.09.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OOP4-2017/041473/SZC

Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva ako príslušný odvolací orgán podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o odvolaní Poľovníckeho združenia Posed Brezina, so sídlom Hlavná č. 181, Brezina, IČO: 31958753 zo dňa 15.08.2017 proti rozhodnutiu Okresného úradu Trebišov, pozemkového a lesného odboru č. OU-TV-PLO-2017/001296-II/3 zo dňa 21.07.2017 zrušuje a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.

Predmetné Rozhodnutie bude zverejnené na úradnej tabuli obce formou verejnej vyhlášky po dobu 15 dní.

Predmetné Rozhodnutie Obci Slanská Huta bolo doručené: 29.11.2017

Vyvesené: 29.11.2017

Zvesené: 14.12.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020"

Obstarávateľ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len "okresný úrad") podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") dňa 15.12.2017 správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020".

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu budú verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia. Počas tejto doby je možné do tochto dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie vo vybraných obciach (mestách):

 • Mesto Košice
 • Mesto Medzev
 • Mesto Moldava nad Bodvou
 • Mesto Gelnica
 • Mesto Michalovce
 • Mesto Strážske
 • Mesto Veľké Kapušany
 • Mesto Rožňava
 • Mesto Dobšiná
 • Mesto Sobrance
 • Mesto Spišská Nová Ves
 • Mesto Spišské Vlachy
 • Mesto Krompachy
 • Mesto Trebišov
 • Mesto Čierna nad Tisou
 • Mesto Kráľovský Chlmec
 • Mesto Sečovce

Strategický dokument je zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020

Správa Obci Slanská Huta doručená: 21.12.2017

Vyvesené: 21.12.2017

Zvesené: 11.1.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program rozvoja obce Nový Salaš pre obdobie 2016 - 20201 (výhľadovo do 2023) - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Obstarávateľ Obec Nový Salaš, Nový Salaš 75, 044 17 Nový Salaš predložil Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") dňa 17.01.2018 oznámenie o spracovaní strategického dokumentu "Program rozvoja obce Nový Salaš pre obdobie 2016 - 2021 (výhľadovo do 2023)".

Návrh predmetného strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/program-rozvoja-obce-novy-salas-pre-obdobie-2016-2021-vyhladovo-do-2023.

Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od dňa jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredia do 15 dní od dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 26.01.2018

Vyvesené: 26.01.2018

Zvesené: 08.02.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 8 Brezina

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán oznamuje začatie správneho konania v zmysle § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve o poverení ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíri Brezina o výmere 2.137 ha, ktorý bol uznaný rozhodnutím bývalého Obvodného lesného úradu v Michalovciach č. 2007/00052-Ga zo dňa 26.01.2007.

Keďže toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku, musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na úradných tabuliach obcí Brezina, Byšta, Slanská Huta a Kuzmice.

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 29.01.2018

Vyvesené: 29.01.2018

Zvesené: 12.02.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 17.01.2018 oznámenie o zmene startegického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja".

Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady si zhotoviť kópie na internetovej stránke Ministerstva živ. prostredia SR na adrese:

http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

Predmetné oznámenie Obci Slanská Huta doručené: 07.02.2018

Vyvesené: 07.02.2018 (najmenej po dobu 14 dní od doručenia)

Zvesené: 21.02.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutie Okresného úradu Trebišov č. OU-TV-PLO-2018/001810 z 22.01.2018

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorý podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve) vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva, z titulu prebiehajúceho súdneho konania o neplatnosti zmluvy o užívaní Poľovného revíru Brezina, a právoplatného a vykonateľného  Uznesenia Okresného súdu Trebišov zo dňa 4.11.2016 v spojení s Uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 09.10.2017, podľa ktorého sa zakazuje Poľovníckemu združeniu Posed Brezina výkon práva poľovníctva v Poľovnom revíri Brezina až do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci samej, rozhodujúc podľa § 74 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve poveruje v zmysle § 4 ods. 6  zákona o poľovníctve poľovnícku organizáciu Poľovné združenie LIPOVEC so sídlom Okružná 3/109, 076 12 Brezina vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v Poľovnom revíri č. 8 Brezina do právoplatného rozhodnutia Okresného súdu Trebišov vo veci samej.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 09.03.2018

Zverejnené: 09.03.2018

Zvesené: 23.03.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorý podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve) vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva, vydal dňa 8.3.2018 rozhodnutie č. OU-TV-PLO-2018/001810, ktorým v zmysle § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve poveril poľovnícku organizáciu Poľovné združenie LIPOVEC so sídlom Okružná 3/109, 076 12 Brezina, IČO: 51282470 vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 8 Brezina do právoplatného rozhodnutia Okresného súdu Trebišov vo veci samej (Sp. zn. 2C/304/2016).

Podľa ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov "chyby v písaní, počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania".

Nakoľko pri vyhotovení rozhodnutia došlo k chybe v písaní - konkrétne dátumu vyhotovenia predmetného rozhodnutia, upovedomujeme všetkých účastníkov konania o oprave dátumu vydania rozhodnutia z 22.02.2018 na 08.03.2018.

Predmetné rozhodnutie Obci Slanská Huta doručené: 23.03.2018

Zverejnené: 23.03.2018

Zvesené: 09.04.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o vyvesenie odvolania proti rozhodnutiu č. OU-TV-PLO-2018/001810 zo dňa 22.02.2018 - verejnou vyhláškou

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov žiada o vyvesenie odvolania Slánskych lesov s.r.o. a Poľovníckeho združenia Posed Brezina proti rozhodnutiu Okresného úradu Trebišov, Pozemkového a lesného odboru o poverení Poľovného združenia LIPOVEC vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 8 Brezina formou verejnej vyhlášky po dobu 15 dní.

Správny orgán zároveň vyzýva všetkých účastníkov konania, že k predmetnému odvolaniu je možné sa vyjadriť počas vyvesenia verejnej vyhlášky, najneskoršie však do nasledujúceho dňa po zvesení vyhlášky na Okresnom úrade v Trebišove, Pozemkový a lesný odbor.

Predmetná žiadosť Obci Slanská Huta doručená: 12.04.2018

Zverejnená: 12.04.2018

Zvesená:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------