• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Obec

OBEC SLANSKÁ HUTA

Adresa:

Slanská Huta 68
044 17 Slanec

Telefón: 055 / 696 83 42, 0911 274 982
E-mail: slanskahuta.starosta@zoznam.sk

Starostka obce: Martina Urbanová

Starosta obce je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstaviteľ obce. Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním (čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí).

Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Spôsob voľby starostu upravuje zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Starosta nie je zamestnancom obce, ale niektoré jeho nároky sa posudzujú, ako by bol zamestnancom obce. Funkcia starostu je monokratická. Má samostatné a nezávislé postavenie, ktoré vyplýva zo zákona.

Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce a správnym orgánom obce v administratívnych vzťahoch.

Starosta obce je zákonom a ústavou konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán a predstaviteľ obce. Postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Starosta ako nezávislý predstaviteľ obce nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce.
Starosta obce vykonáva správu obce. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

Zástupca starostu obce: Peter Fogaraš

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Peter Fogaraš, Lukáš Jeseňák, Jozef Vysokai, Vladimír Novotný, Vincent Perún

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Slanskej Hute má 5 poslancov, schádza sa podľa potreby.
Poslanci prijímajú všeobecne záväzné nariadenia obce, čím rozhodujú o základných otázkach života obce.

Hlavný kontrolór obceIng. Agáta Vysokajová

Sekretariát: Mária Perún

Zloženie obecných komisií:

- finančná a inventarizačná komisia:  Vladimír Novotný

- komisia na riešenie sťažností, verejného poriadku a živ. prostredia: Jozef Vysokai

- kultúrno - športová komisia: Lukáš Jeseňák

- komisia pre verejný záujem: Vincent Perún

Každý písomný podnet prijatý Obecným úradom v Slanskej Hute rieši príslušná komisia.

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie, ktoré sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie. Komisie OZ zasadajú podľa potreby.

História obce

Prvú písomnú zmienku o Slanskej Hute poznáme z roku 1772. V tom čase to však ešte nebola samostatná obec, ale kolónia želiarov, ktorí boli robotníkmi v miestnej sklárskej hute. Tá bola vo vlastníctve grófskeho rodu Forgách. V roku 1869 tu žilo 279 obyvateľov. Kolónia patrila k blízkej obci Nový Salaš a osamostatnila sa až v roku 1880, kedy tu žilo 237 obyvateľov. Obec Slanská Huta majetkovo patrila k panstvu Slanec. Administratívne bola v rokoch 1850 – 1939 súčasťou slúžnovského okresu Ždaňa.

V roku 1828 stálo v Slanskej Hute 39 domov, v ktorých žilo 280 obyvateľov. V tom čase už začal prevažovať poľnohospodársky a lesohospodársky charakter kolónie.

Za I. ČSR po podpísaní Viedenskej arbitráže, ostala Slanská Huta súčasťou Československa. Vzhľadom na blízkosť hraníc Horthyovského Maďarska tu v rokoch 1938 – 1939 vybudovali pás betónových guľometných bunkrov, z ktorých sedemnásť sa zachovalo v dobrom stave dodnes. V rokoch 1939 – 1944 patrila obec do okresu Trebišov.

Obec bola počas oslobodzovacích bojov II. svetovej vojny v bezprostrednej blízkosti stretu dvoch sovietskych frontov. Zatiaľ čo z juhozápadu postupoval II. ukrajinský front podporený 4. rumunskou armádou až po Seňu, zo severu sa blížil IV. ukrajinský front, ktorý bojoval o Dargovský priesmyk od 3. decembra 1944 do 18. januára 1945. Práve vojaci IV. ukrajinského frontu, presnejšie jeho 18. armády vedenej generálom Gastilovičom, oslobodili v skorých ranných hodinách dňa 19. januára 1945 ráno o 3,00 aj Slanskú Hutu. Po oslobodení a ukončení vojny bola obec priradená do okresu Košice-vidiek.

JRD I. typu tu vzniklo v roku 1950, JDR III. typu v roku 1952. V roku 1960 bolo zlúčené s JRD Nový Salaš. Elektrický prúd bol do obce zavedený v roku 1956. Opätovné preradenie obce do okresu Trebišov nastalo v rokoch 1960 – 1968. Potom sa Slanská Huta dostala znova do okresu Košice-vidiek, neskôr nazvaného Košice-okolie. V roku 1970 tu žilo 366 obyvateľov.

Genéza názvu obce:

1772 – Szalancz Huta
1808 – Szalánczi Huta
1851 – Szalánczhuta
1900 – slovensky: Saláncka Huta, maďarsky: Salánchuta
1920 – Sálancká Huta
1927 – Slanská Huta

Symboly obce

Blazón erbu obce

V červenom štíte medzi dvoma na zelenej pažiti stojacími striebornými pohárikmi zlatá sklárska pec sprevádzaná vpravo hore obrátenou striebornou sekerou na zlatom porisku a vľavo hore strieborným skloneným a obráteným lemešom.

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/8), červenej (1/8), bielej (1/8), žltej (1/8), zelenej (1/8), červenej (1/8), bielej (1/8) a žltej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.