• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018

P o z v á n k a

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta, ktoré sa uskutoční dňa 09. decembra 2018 (nedeľa) o 17:00 h. v kultúrnom stredisku s týmto programom:

1. Úvodné náležitosti:

 • otvorenie zasadnutia,
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 • príhovor doterajšieho starostu,
 • oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke obce,
 • zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou obce,
 • vystúpenie novozvolenej starostky obce.

2. Schválenie programu zasadnutia.

3. Určenie platu starostky obce.

4. Rôzne.

5. Záver.

V Slanskej Hute, 03.12.2018                           Daniel Stančik, starosta obce

Zoznam aktualít

Zvozový kalendár na rok 2020
Výzva na výrub stromov
Africký mor ošípaných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Voľby do NR SR
Úradné hodiny OÚ počas sviatkov
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Regionálna veterinárna a potravinová správa - upozornenie
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slanská Huta
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
1 2 3 [>]